Tạo hiệu ứng khói thuốc lá bay

Tạo hiệu ứng khói thuốc lá bay
1. Trong bài học này các bạn sẽ làm quen với Hệ thống hạt (Particles System) trong 3ds Max. Các bạn sẽ tìm hiểu vài khái niệm, vài thông số để điều khiển cách thức chuyển động của làn khói thuốc bay. Cũng qua bài học này các bạn sẽ tìm hiểu thêm về vật liệu, maps và render…
2. Trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một hệ thống hạt, điều chỉnh vài thông sô của hạt. Sau đó sẽ tạo thêm vài lực tác động để hiệu ứng trông giống chuyển động của làn khói thuốc bay…
3. Trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Opacity Map và thay đổi các thông số cần thiết để tạo vật liệu giống khói khi render…
4. Phần này các bạn tìm hiểu vài thông số trong render setup để kết xuất khung cảnh thành một phim avi…

 

Be Sociable, Share!

2 Comments

  1. It was some sort of pleasure lotcniag your site a short while ago.I came up here right now hoping to come across interesting things.And I was not dissatisfied. Your ideas about new approaches onthis subject were topical and a good help to myself. Thank you for making time to write down these things plus for sharing your notions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*